Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • бақылаудың туындау негізін көрсете отырып, олардың негізінде еншілес ұйымды бақылауды сатып алу көзделетін немесе бақылауды растайтын өзге де құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Банктің уәкілетті органының еншілес ұйымды құру немесе сатып алу туралы шешімі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Еншілес ұйым орналасқан елдің заңнамасын талдау негізінде Қазақстан Республикасының резиденті емес банк конгломератына қатысушылар орналасқан елдердің заңнамасы бойынша олардың және банк конгломератының Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген талаптарды орындауға мүмкіндік берілмеуіне байланысты банк конгломератына шоғырландырылған қадағалауды жүргізу мүмкіндігінің болмауын көздейтін мән-жайлардың жоқ екендігі туралы ақпарат (міндетті түрде)
 • Банк және (немесе) банк холдингі жарғылық капиталға қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы еншілес ұйымды сатып алатын заңды тұлға туралы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)
 • Еншілес ұйымның жарғысы (бар болса) және құрылтай шарты немесе құру туралы шешім – оны құрған жағдайда; еншілес ұйымның жарғысы (бар болса) – оны сатып алған жағдайда (міндетті түрде)
 • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанындағы өтiнiш (электронды түрде жасалады) (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Банктің және (немесе) банк холдингінің құрылатын еншілес ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі мен сомасы, сондай-ақ ол сатып алатын акциялардың саны және акцияларға (жарғылық капиталға қатысу үлестеріне) алдын ала ақы төлеу мөлшері туралы ақпарат (міндетті түрде)
 • сатып алынатын еншілес ұйымның жарғылық капиталының мөлшері туралы (егер мұндай ақпарат аудиторлық есепте қамтылмаса), сондай-ақ банктің және (немесе) банк холдингінің жарғылық капиталға қатысу үлесі немесе еншілес ұйымның сатып алынатын акцияларының саны туралы, еншілес ұйымды сатып алу талаптары мен тәртібі туралы ақпарат (міндетті түрде)
 • Банктің және (немесе) банк холдингінің және еншілес ұйымды құрғаннан немесе сатып алғаннан кейінгі еншілес ұйымның болжамды есеп айырысу балансын қоса алғанда, банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруының, иеленуінің қаржы салдарына жүргізілген талдау, сондай-ақ бар болса, жоспары және банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымының активтерін сату жөніндегі немесе еншілес ұйымды басқару жөніндегі қызметіне елеулі өзгерістер енгізу жөніндегі ұсыныстары (міндетті түрде)
 • аудиторлық ұйымның есебі және сатып алынатын еншілес ұйымның аудиторлық ұйым куәландырған қаржылық есептілігі (міндетті түрде)
 • Бизнес жоспарды ұсына отырып, еншілес ұйымның қызмет түрі немесе түрлері туралы ақпарат (міндетті түрде)
 • Банк және (немесе) Банк холдингі, нәтижесінде Банк ұйымы және (немесе) Банк холдингі болжамды құратын немесе иемденетін еншілес ұйымы кіретін Банк тобының пруденциалдық нормативтерінің және құрылатын немесе иемденетін еншілес ұйымды ескере отырып, Банк ұйымдары және (немесе) Банк холдингі міндетті түрде сақтауы тиіс уәкілетті орган белгілеген басқа да нормалар мен лимиттердің есебін бередi (міндетті түрде)
 • Еншілес ұйымның ұйымдық құрылымын және үлестес тұлғалар туралы мәліметтерді қоса беру қажет (міндетті түрде)
 • Төлемді ЭҮТШ арқылы жүргізуді қоспағанда, мемлекеттік қызметті көрсету үшін осындай төлемді растайтын құжаттың көшірмесі; (міндетті түрде)


Жүктелетін құжаттар