Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жеке кәсіпкерлер үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Еншілес ұйымның құрылтай құжаттары, Жарғыны бекіту туралы шешімі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Уәкiлеттi органның банк ашуға немесе сатып алуға рұқсат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Еншілес ұйымның басшы қызметкерлері туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Бизнес-жоспарды ұсына отырып, еншілес ұйым қызметінің түрі немесе түрлері туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қазақстан Республикасының резиденттері емес қатысушыларының орналасқан елдерінің заңнамасы Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген талаптарды олардың және сақтандыру тобының орындауына мүмкіндік бермеуіне байланысты еншілес ұйымның орналасқан елінің заңнамасын талдау негізінде сақтандыру тобына шоғырландырылған қадағалауды жүргізу мүмкін болмауын болжайтын жағдайлардың жоқ екені туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Еншілес ұйымның жарғылық капиталында банк ұйымының және (немесе) банк холдингінің қатысу үлесі мен сомасы туралы, сондай-ақ олар иеленетін акциялардың саны мен акциялардың (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) алдын ала төлемінің мөлшері туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Аудиторлық ұйымның есебін және иеленетін еншілес ұйымның аудиторлық ұйым растаған қаржылық есептілігін (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Иеленетін еншілес ұйымның жарғылық капиталының мөлшері туралы (егер мұндай ақпарат аудиторлық есепте болмаса), сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің иеленетін еншілес ұйымның жарғылық капиталына қатысу үлесі немесе акцияларының саны туралы, еншілес ұйымды иелену шарттары мен тәртібі туралы ақпаратты (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің, оның ішінде еншілес ұйым қызметіне байланысты тәуекелдерге қатысты жүйелердің бар екенін растайтын құжаттар (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Банк ұйымының және (немесе) Банк холдингінің және еншілес ұйымның оны құрғаннан немесе иеленгеннен кейінгі болжамды есептік балансын қоса алғанда, Банк ұйымының және (немесе) Банк холдингінің еншілес ұйымды құрудың, иеленудің қаржылық салдарларын талдауды, сондай-ақ ол бар болған кезде Банк ұйымының және (немесе) Банк холдингінің еншілес ұйымның активтерін сату жөніндегі немесе еншілес ұйымды басқару бойынша қызметке елеулі өзгерістер енгізу жөніндегі жоспары мен ұсынысын (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Олардың негізінде еншілес ұйымды бақылауды иелену болжанатын немесе бақылаудың туындау негізін көрсете отырып, бақылауды растайтын өзге де құжаттар қоса беріледі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Банк және (немесе) Банк холдингі, нәтижесінде Банк ұйымы және (немесе) Банк холдингі болжамды құратын немесе иемденетін еншілес ұйымы кіретін Банк тобының пруденциалдық нормативтерінің және құрылатын немесе иемденетін еншілес ұйымды ескере отырып, Банк ұйымдары және (немесе) Банк холдингі міндетті түрде сақтауы тиіс уәкілетті орган белгілеген басқа да нормалар мен лимиттердің есебін бередi (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Еншілес ұйымның ұйымдық құрылымын және үлестес тұлғалар туралы мәліметтерді қоса беру қажет (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Еншілес ұйымға берілуге жататын (берілген) күмәнді және үмітсіз активтер туралы ақпарат (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Еншілес ұйымды сатып алған жағдайда тиісті өтініш берудің алдындағы соңғы аяқталған тоқсан үшін еншілес ұйымның қаржылық есептілігі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Оларға қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде айқындалатын күмәнді және үмітсіз активтердің сапасын жақсарту бойынша бизнес-жоспар мен іс-шаралар жоспары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Бақылауды растайтын өзге де құжаттар қоса беріледі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • еншілес ұйымның ұйымдық құрылымы және үлестес тұлғалар туралы мәліметтер қоса берілуі қажет.Банкте банк холдингі болмаған жағдайда: осы ұйымдар қауымдастығы меморандумының немесе ережелерінің шарттарына сәйкес олардың қызметін бірлескен негізде басқаруға (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Шоғырландырылмаған негіздерде шығынсыз қызмет жасау және пруденциялық нормативтерді, оның ішінде уәкілетті органға рұқсат алуға өтініш беру күнінің алдындағы соңғы үш ай ішінде шоғырландырылған негізде уәкілетті орган белгілеген пруденциялық нормативтерді сақтау шартымен еншілес ұйымды құруға құқылы (міндетті емес, біліктілік талапта)
 • Банк және (немесе) банк холдингі жарғылық капиталға қатысу үлесін немесе акцияларын сатып алу арқылы еншілес ұйымды сатып алатын заңды тұлға туралы (міндетті түрде, біліктілік талапта)(Мәліметтер нысаны)


Жеке тұлғалар үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес


Жеке кәсіпкерлер үшін
Рұқсатнама алу үшін қосымша құжаттар қажет емес


Жүктелетін құжаттар