Өтінішті жолдау үшін келесі құжаттар талап етіледі

Заңды тұлғалар үшін
Жеке тұлғалар үшін
Жүктелетін құжаттар


Заңды тұлғалар үшін
 • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, электрондық құжат нысанындағы өтiнiш (электронды түрде жасалады) (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Құжаттарға қол қоюға құрылтайшы өкілеттік берген тұлға бекiткен, жаңадан құрылатын банк қызметінің стратегиясын, қызметінің бағыты мен ауқымын, қаржылық перспективаларын (бюджет, есеп айырысу балансы, алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы пайда мен шығындар шоты, маркетинг (банк клиентурасын қалыптастыру) жоспары, еңбек ресурстарын тарту жоспары, тәуекелдердi басқаруды ұйымдастыруды ашып көрсететiн бизнес-жоспарын (міндетті түрде)
 • Қазақстан Республикасының Банктер жәнебанк қызметі туралы Заңының 20 бабының талаптарына сәйкес банктің басшы қызметеріне ұсынылатын тұлғалардың құжаттары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында көзделген құжаттар (міндетті түрде)
 • «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабы 4-тармағының 2) және 5) тармақшаларында көзделген құжаттар қоса берілуге тиiс. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары арасында орналастырылатын жарияланған акцияларға ақы төленгенін растайтын құжаттарды өтініш беруші заңды тұлға мемлекеттік тіркелген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • акцияларды сатып алу шарттары мен тәртібін, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражатты растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуге тиiс. Заңның 17-1-бабы 4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қаражат банктің акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі болып табылады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Заңның 11-1-бабында көзделген тәртіппен құжаттар мен мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • банктің атқарушы органы орналасқан елді мекенде автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйеге орталықтандырылған қолжетімділік бар меншікті үй-жайының болуын растайтын мәліметтер мен құжаттар қоса берілуге тиiс, бұл жүйеге қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделеді» (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Құрылтай жиналысының нотариат куәландырған және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен ресiмделген жиналысы хаттамасының электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы – заңды тұлға туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Құрылтайшы – заңды тұлғаның соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылындағы қаржылық есептілігінің аудиторлық ұйым куәландырған электрондық көшірмелері. Қаржылық есептілік депозитарийдің интернет- ресурсында болған немесе оны көрсетілетін қызметті алушының портал арқылы алуға мүмкіндігі болған жағдайда ол ұсынылмайды. Аудиторлық ұйымның есебі аудиторлық ұйымның: тексерілетін банктердің құрылтайшылары мен олардың лауазымды адамдарынан тәуелсiз екендiгiн; аудиторлық қызмет саласында мемлекеттiк реттеуді және аудиторлық және кәсiби аудиторлық ұйымдардың қызметiн бақылауды жүзеге асыратын уәкiлеттi мемлекеттiк органның қаржы ұйымдарының мiндеттi аудитiн жүргiзу жөнiндегi лицензиясына және бiлiктiлiк талаптарына сәйкес не резидентi болып табылатын мемлекеттiң құзыретті органының аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға берген лицензиясына сәйкес аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға уәкiлеттi екендігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін табыс еткен жағдайда жарамды деп танылады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының, басқару органының (ол құрылған жағдайда) бірінші басшылары (атқарушы органның функциясын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) туралы мәліметтер тізбесінің электрондық көшірмелері (жеке толтырылады) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Банктер туралы заңның 17-1-бабында көзделген өтініш пен бизнес-жоспарды қоспағанда, көрсетілетін қызметті алушының банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алу қажеттілігі болған жағдайда, Банктер туралы заңның 17-1-бабына сәйкес ұсынылатын құжаттар мен мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушісінің осы тұлғаға Қазақстан Республикасының резидент банкінің акцияларын иеленуге рұқсат етілгендігі туралы жазбаша хабарламасының электрондық көшірмесі (Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері үшін – банктік қадағалау органының) не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері үшін – банктік қадағалау органының) көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіндігі (Қазақстан Республикасының бейрезидент құрылтайшылары үшін) туралы өтінішінің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жеке тұлғалар үшін
 • Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған, электрондық құжат нысанындағы өтiнiш (электронды түрде жасалады) (міндетті түрде)(Мәліметтер нысаны)
 • Құжаттарға қол қоюға құрылтайшы өкілеттік берген тұлға бекiткен, жаңадан құрылатын банк қызметінің стратегиясын, қызметінің бағыты мен ауқымын, қаржылық перспективаларын (бюджет, есеп айырысу балансы, алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы пайда мен шығындар шоты, маркетинг (банк клиентурасын қалыптастыру) жоспары, еңбек ресурстарын тарту жоспары, тәуекелдердi басқаруды ұйымдастыруды ашып көрсететiн бизнес-жоспарын (міндетті түрде)
 • Қазақстан Республикасының Банктер жәнебанк қызметі туралы Заңының 20 бабының талаптарына сәйкес банктің басшы қызметеріне ұсынылатын тұлғалардың құжаттары (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабында көзделген құжаттар (міндетті түрде)
 • «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабы 4-тармағының 2) және 5) тармақшаларында көзделген құжаттар қоса берілуге тиiс. Акционерлік қоғамның құрылтайшылары арасында орналастырылатын жарияланған акцияларға ақы төленгенін растайтын құжаттарды өтініш беруші заңды тұлға мемлекеттік тіркелген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • акцияларды сатып алу шарттары мен тәртібін, сондай-ақ акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын көздер мен қаражатты растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілуге тиiс. Заңның 17-1-бабы 4-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген қаражат банктің акцияларды сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көзі болып табылады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Заңның 11-1-бабында көзделген тәртіппен құжаттар мен мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • банктің атқарушы органы орналасқан елді мекенде автоматтандырылған банктік ақпараттық жүйеге орталықтандырылған қолжетімділік бар меншікті үй-жайының болуын растайтын мәліметтер мен құжаттар қоса берілуге тиiс, бұл жүйеге қойылатын талаптар уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісінде көзделеді» (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Құрылтай жиналысының нотариат куәландырған және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен ресiмделген жиналысы хаттамасының электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы – жеке тұлға туралы мәліметтердің электрондық көшірмелері (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Құрылтайшы – заңды тұлғаның соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылындағы қаржылық есептілігінің аудиторлық ұйым куәландырған электрондық көшірмелері. Қаржылық есептілік депозитарийдің интернет- ресурсында болған немесе оны көрсетілетін қызметті алушының портал арқылы алуға мүмкіндігі болған жағдайда ол ұсынылмайды. Аудиторлық ұйымның есебі аудиторлық ұйымның: тексерілетін банктердің құрылтайшылары мен олардың лауазымды адамдарынан тәуелсiз екендiгiн; аудиторлық қызмет саласында мемлекеттiк реттеуді және аудиторлық және кәсiби аудиторлық ұйымдардың қызметiн бақылауды жүзеге асыратын уәкiлеттi мемлекеттiк органның қаржы ұйымдарының мiндеттi аудитiн жүргiзу жөнiндегi лицензиясына және бiлiктiлiк талаптарына сәйкес не резидентi болып табылатын мемлекеттiң құзыретті органының аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға берген лицензиясына сәйкес аудиторлық қызметтi жүзеге асыруға уәкiлеттi екендігін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелерін табыс еткен жағдайда жарамды деп танылады (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша банктің жарғылық капиталындағы үлесі 10 (он) пайыздан аз құрылтайшы – заңды тұлғаның атқарушы органының, басқару органының (ол құрылған жағдайда) бірінші басшылары (атқарушы органның функциясын жеке дара жүзеге асыратын тұлға) туралы мәліметтер тізбесінің электрондық көшірмелері (жеке толтырылады) (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Банктер туралы заңның 17-1-бабында көзделген өтініш пен бизнес-жоспарды қоспағанда, көрсетілетін қызметті алушының банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін алу қажеттілігі болған жағдайда, Банктер туралы заңның 17-1-бабына сәйкес ұсынылатын құжаттар мен мәліметтер (міндетті түрде, біліктілік талапта)
 • Тиісті мемлекеттің көрсетілетін қызметті берушісінің осы тұлғаға Қазақстан Республикасының резидент банкінің акцияларын иеленуге рұқсат етілгендігі туралы жазбаша хабарламасының электрондық көшірмесі (Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері үшін – банктік қадағалау органының) не тиісті мемлекеттің уәкілетті органының (Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері үшін – банктік қадағалау органының) көрсетілген құрылтайшы мемлекетінің заңнамасы бойынша мұндай рұқсаттың талап етілмейтіндігі (Қазақстан Республикасының бейрезидент құрылтайшылары үшін) туралы өтінішінің электрондық көшірмесі (міндетті түрде, біліктілік талапта)


Жүктелетін құжаттар